Udalosti


14.8. – 18.8. 2023
Študentky 2. ročníka Galileo School v Bratislave Hana Korošová a Olívia Pantelidis strávili svoje prázdninové dni od 14.8. – 18.8. 2023 v Laboratóriu elektrónovej mikroskopie. Pod vedením Dr. M. Novotovej sa zaoberali prípravou srdcového tkaniva pre elektrónovú mikroskopiu a štúdiom ultraštruktúry srdcových buniek pod elektrónovým mikroskopom. (viac…)
31.7. – 4.8. 2023
Študentky 2. ročníka Galileo School v Bratislave Karolína Csonková a Viktória Vidovičová strávili svoje prázdninové dni od 31.7. – 4.8. 2023 v Laboratóriu elektrónovej mikroskopie. Pod vedením Dr. M. Novotovej sa zaoberali prípravou srdcového tkaniva pre elektrónovú mikroskopiu a štúdiom ultraštruktúry srdcových buniek pod elektrónovým mikroskopom. (viac…)
23. 9. 2022
Dňa 23. septembra 2022 sa konal Vedecký veltrh na námestí NC Eurovea v Bratislave, do ktorého bol zapojený aj Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV v.v.i. Na podujatí sa taktiež aktívne zúčastnilo aj naše oddelenie. Na tému „ultraštruktúra bunky“ boli vystavené obrazy z elektrónovej mikroskopie autorov: Marty Novotovej a Martina Baláža z ÚD, FA, STU. Súčasne bolo k nahliadnutiu video „Veda a umenie“. (viac…)
21. 11. 2019
V rámci neformálnej spolupráce Oddelenia bunkovej kardiológie UEE a Oddelenia fyziológie Lekárskej fakulty v Splite, Chorvátsko, navštívili v dňoch od 9.11.2019 do 16.11.2019 laboratóriá elektrónovej a konfokálnej mikroskopie PhD študent Ivan Mihanovič a technička Lucija Frankovič. Účastníci si pobyt hradili z programu Erasmus.
Účelom návštevy bolo nielen oboznámenie sa s technikami elektrónovej a konfokálnej mikroskopie ale aj štúdium biopsií ľudského myokardu s akútnym infarktom, získané od pacientov Univerzitnej nemocnici Split. (viac…)
18. 9. 2019
Dňa 18. 9. 2019 o 13. hod. sa konal Seminár BMC vo veľkej zasadačke Virologického ústavu BMC SAV. Názov prednášky: Gender issues in the cardiovascular field. Prednášajúci: prof. Renée Ventura-Clapier, Centre National de la Recherche Scientifique, France. (viac…)
12. 12. 2017
Dňa 12. 12. 2017 v priestoroch Centra STU pre nanodiagnostiku v Bratislave na Vazovovej 5. bola otvorená výstava “Veda a umenie, poznávanie mikro a nano sveta, ako inšpirácia pre materiálový výskum a dizajnérsku tvorbu”. Prezentovali sa na nej diela autorov: Marty Novotovej, z CBv ÚMFG SAV a Martina Baláža a Iva Vávru z ÚD, FA, STU. (viac…)
7. 12. 2017
Ako odozva na Európsku noc výskumníkov, študenti Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava z vlastnej iniciatívy si dohodli návštevu laboratórií elektrónovej a konfokálnej mikroskopie OVSB. Prezentácia laboratórií, diskusia so študentami II. a III. ročníka (Novotová, Zahradníková jr., Zahradník) ako aj praktické vyskúšanie si práce s elektrónovým mikroskopom prebehlo v dňoch 20.11., 24.11. 27.11 a 1. 12. 2017. Celkovo v týchto dňoch navštívilo pracovisko OVSB 20 študentov.
24. 10. 2017
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pripravuje pracovníčka OVSB ÚMFG CBv SAV Marta Novotová spoločne s pracovníkmi Oddelenia bunkovej fyziológie a genetiky prednášku na tému „Ako bije srdce“. (viac…)
29. 9. 2017
V rámci Európskej noci výskumníkov sme v Starej tržnici v Bratislave prezentovali vedecký stánok Elektrónová mikroskopia ako inšpirácia pre dizajn. Prezentujúci: Marta Novotová, Ladislav Novota z Centra biovied, Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV a Martin Baláž z Ústavu dizajnu, Fakulty architektúry, STU. Súbežne od 16:30 prebehla aj prednáška v Lab cafe, ktorú prezentovali: Marta Novotová, z CBv ÚMFG SAV a Martin Baláž a Ivo Vávra z ÚD, FA, STU (viac…)
21. 9. 2017
Oddelenie pre výskum svalových buniek ÚMFG CBv SAV v spolupráci s firmou Pragolab zorganizovalo workshop Nanoscopy Studies vol.1, Theoretical and Practical sessions with LEICA STED 3X pre pracovníkov, ktorí majú záujem využívať vysokorozlišovaciu mikroskopiu pre identifikáciu buniek, organel, proteínov pomocou fluorescenčných značiek. (viac…)
27. 4. 2016
Deň otvorených dverí OVSB. Študenti biomedicínskej fyziky Katedy biofyziky MFF UK navštívili Oddelenie pre výskum svalových buniek so svojou vedúcou doc. Ivetou Waczulíkovou, PhD. (viac…)
7. 3. 2016
Oddelenie pre výskum svalových buniek ÚMFG SAV v spolupráci s firmou Pragolab zorganizovalo prezentáciu STED mikroskopu Leica TCS SP8 STED 3X pre členov Slovak Bioimaging Initiative v rámci 1. Svetového týždňa biofyziky. (viac…)
8. 2. 2016
Zorganizovali sme Deň otvorených dverí o metóde patch clamp pre študentov – diplomantov v odbore Biomedicínske inžinierstvo na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity. (viac…)
17. 8. 2015
Vypracovali sme video určené pre výskumníkov iných oblastí vedy, objasňujúce článok “Ryanodine receptor gating controls generation of diastolic calcium waves in cardiac myocytes” autorov Pavel Petrovič, Ivan Valent, Elena Cocherová, Jana Pavelková a Alexandra Zahradníková (viac…)
13. 10. 2014
Informačný deň pre študentov 1. ročníka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti medicíny prejavili záujem zapojiť sa do vedeckej činnosti na ústavoch. Výsledkom je iniciatíva k vytvoreniu informačnej platformy medzi ústavmi. Na exkurzii sa prezentovali: Marta Novotová, Ivan Zahradník, Alexandra Zahradníková, jr. a Zuzana Nichtová.
26. 9. 2014
Deň otvorených dverí OVSB. Študenti – septimáni 1. súkromného gymnázia v Bratislave (Bajkalská 21, 821 08 Bratislava) prišli 26. 9. 2014 na návštevu našich laboratórií v rámci svojho ročníkového projektu. (viac…)
26. 9. 2014
V rámci Európskej noci výskumníkov sme v Starej tržnici v Bratislave prezentovali vedecký stánok Živé srdcové bunky. Prezentujúci: Matej Hoťka, Gizela Gajdošíková, Zuzana Nichtová, Marta Novotová, Alexandra Zahradníková, jr., Alexandra Zahradníková, Ivan Zahradník. (viac…)
27. 9. 2013
V rámci Európskej noci výskumníkov predniesla A. Zahradníková v Objavovni Slovenského národného múzea v Bratislave prednášku “Bunky, ktoré poháňajú život” o srdcových svalových bunkách čiže kardiomyocytoch, ktoré svojou prácou vedú k sťahu srdcového svalu počas systoly a zabezpečujú tak kolobeh krvi v organizme. (viac…)