1. Svetový týždeň biofyzikyOddelenie pre výskum svalových buniek ÚMFG SAV v spolupráci s firmou Pragolab zorganizovalo 7. 3. 2016

prezentáciu STED mikroskopu Leica TCS SP8 STED 3X pre členov Slovak Bioimaging Initiative

v rámci 1. Svetového týždňa biofyziky

BiophyWeekPROGRAM:

14:00 Otvorenie – A. Zahradníková

14:10 Nové možnosti zobrazovania technikou STED konfokálnej mikroskopie – M. Kopecky, Pragolab

14:30 Prestávka

14:45 Demonštrácia STED mikroskopu

16:30 Diskusia o možnostiach využitia mikroskopu v sieti EuBin

17:30 Večera

Akcia bola podporená firmou Pragolab pragolab