Tematické okruhy

  • Membránové systémy a transportné procesy
  • Bioenergetika
  • Štruktúra a funkcie nukleových kyselín
  • Štruktúra a stabilita proteínov
  • Interakcie nízkomolekulových ligandov s biomakromolekulami
  • Biosenzory a nanobiotechnológie
  • Fotofyzika, fotochémia a fotobiológia
  • Moderné mikroskopické a spektroskopické techniky
  • Lekárska biofyzika
  • „Bioimaging“ vo výučbe a vede