Cena Slovenskej akadémie vied za výskumnú činnosť, 2014

bola udelená v Smoleniciach 29. 6. 2015 kolektívu pracovníkov Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v zložení: Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.,RNDr. Ivan Zahradník, CSc.,Mgr. Marta Gaburjáková, PhD. a pracovníkov Ústavu molekulárnej biológie SAV v zložení:Ing. Jozef Ševčík, DrSc.,Mgr. Vladena Bauerová, PhD. za súbor vedeckovýskumných prác

“Štruktúra a funkcia ryanodínového receptora vo vzťahu k funkcii srdca”

 

Link: SAV