Absolventi PhD štúdia

photo Simona Kureková (2020)
Využitie konfokálnej mikroskopie pri štúdiu morfologických a funkčných zmien srdcových buniek u Wolframovho syndrómu; Školiteľ: Michal Cagalinec
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Oddelenie biofyziky a elektrofyziológie, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Bratislava, Slovenská republika
photo Katarína Macková (2018)
Vápniková signalizácia kardiomyocytov v skorých postnatálnych vývojových štádiách; Školiteľ: Alexandra Zahradníková; Školiteľ-špecialista: Alexandra Zahradníková ml.
Súčasné pracovisko: Postdoctoral Scientist, Eurac Research, Bolzano, Italy; predtým: vedecký pracovník, Oddelenie biofyziky a elektrofyziológie, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Bratislava, Slovenská republika
photo Zuzana Nichtová (2015)
Variabilita mikrodomén plazmatickej membrány srdcových myocytov navodená izoprenalínom; Školiteľ: Tatiana Stankovičová; Školiteľ-špecialista: Marta Novotová
Súčasné pracovisko: Vedúca kardiovaskulárnej jednotky, České centrum pre fenogenomiku, Ústav molekulárnej genetiky AV ČR, Praha; predtým: postdoktorand, Department of Pathology, Anatomy & Cell Biology, Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA
photo Matej Hoťka (2015)
Variabilita impedancie sarkolemy srdcových myocytov; Školiteľ: Ivan Zahradník
Súčasné pracovisko: postdoktorand, Department of Neurophysiology and Neuropharmacology, Centre of Physiology and Pharmacology, Medical University Vienna, Austria
photo Andrea Faltinová (2015)
Biofyzikálne mechanizmy regulácie a dysregulácie diastolickej aktivity ryanodínového receptora; Školiteľ: Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: RÚVZ Bratislava hl. m., samostatný odborný pracovník; zástupca SR pre spoluprácu v oblasti zdravotníctva v EDQM (European Directorate for The Quality of Medicines & Health Care) a PEMSAC (The Platform of European Market Surveillance Authorities for Cosmetics)
photo Radoslav Janíček (2013)
Vápniková signalizácia v srdcových myocytoch; Školiteľ: Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: Postdoktorand, Department of Physiology, University of Bern, Bern, Švajčiarsko; Predtým: Postdoktorand, Rutgers New Jersey Medical School, Newark, NJ, USA
photo Miloslav Karhánek (2012)
Study of molecular interactions, ion currents and surface effects of nanochannels; Školiteľ: Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: Vedúci laboratória, Laboratórium bioinformatiky, Biomedicínske centrum SAV; Predtým: Stanford University – Spectrum, Senior Software Architect (2009-2016)
photo Barbora Tencerová (2012)
Regulácia aktivity ryanodínových receptorov; Školiteľ: Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: Senior QMS Manager at Lifecare AS, Bergen, Norway; Predtým: Department Engineer at Ocean TuniCell AS, Bergen, Norway; Researcher, Sars International Center for Marine Molecular Biology, Bergen, Norway; Postdoctoral Fellow, Universitetet i Bergen (UiB), Bergen, Hordaland, Norway
photo Alexandra Zahradníková, ml. (2009)
Lokálne uvoľňovanie vápnika počas väzby excitácie s kontrakciou; Školiteľ: Marta Novotová
Súčasné pracovisko: samostatný vedecký pracovník, Oddelenie bunkovej kardiológie, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovenská republika
photo Lucia Tylková-Škvarková (2009)
Bunková adaptácia pomalých vlákien kostrového svalu myši s blokovanou expresiou génu pre cytozolickú a mitochondriálnu keratín kinázu; Školiteľ: Marta Novotová
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovenská republika
photo Július Parulek (2008)
Stereologické modelovanie prostredia svalových buniek; Školiteľ-špecialista: Ivan Zahradník
Súčasné pracovisko: Principal Analyst IT, Equinor, Bergen (2018-); Predtým: Senior Software Engineer, CodeLab Bergen (2017-2018); Adjunct Associate Professor a Postdoktorand, Department of Informatics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Bergen, Bergen, Norway (2008-2018)
Eva Polakova Eva Poláková (2008)
Väzba excitácie s kontrakciou v srdcových myocytoch; Školiteľ: Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: Engineer, Google, predtým: Scientific Programmer, NEBION AG, Zurich, Švajčiarsko; Postdoktorand, Department of Pharmacology and Systems Therapeutics, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA; Postdoktorand, Rutgers New Jersey Medical School, Newark, NJ, USA
photo Pavel Novák (2006)
Meranie pasívnych elektrických parametrov srdcových myocytov; Školiteľ: Ivan Zahradník
Súčasné pracovisko: Research Engineer, Optos, Edinburgh, Scotland (2021-); predtým: ICAPPIC LIMITED, Director of Software Development, London, England (2019-2021); Lecturer, Centre for Biomedical Engineering and Materials, School of Engineering and Materials Science, Queen Mary, University of London (2013-2018); Postdoctoral Research Associate, Imperial College London (2007-2013)
photo Zuzana Kubalová (2005)
Iónové kanály vo väzbe excitácie s kontrakciou; Školiteľ: Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: konateľ, ABC Monitoring, s.r.o., Modra, Slovenská republika; Senior Clinical Research Associate, sanofi-aventis (2010-); Predtým: Clinical Research Associate, Lead Clinical Research Associate, Novartis (2007-2010); Research Associate, The Ohio State University, Columbus, OH, USA (2004-2006), International Visiting Scholar, Texas Tech University Health Sciences Center,Lubbock, TX, USA (2002-2004)
photo Michaela Pavlovičová (2003)
Stereologická analýza vzťahu medzi organelami svalových buniek a ich adaptácia na deficit kreatín kinázy; Školiteľ: Marta Novotová
Súčasné pracovisko: nature conservation -CITES
photo Miroslav Dura (2003)
Molekulárny mechanizmus vrátkovania ryanodínového receptora; Školiteľ: Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: Postdoctoral Fellow, Research Unit for Cellular Biophysics and Translational Cardiology, University Medical Center Goettingen, Germany (2010-); Predtým:
Associate Research Scientist, Columbia University Medical Center, New York, NY, USA (2002-2010)
photo Igor Minarovič (1999)
Interakcia antidepresív so srdcovými vápnikovými kanálmi L-typu; Školitelia: Ivan Zahradník, Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: Predseda predstavenstva a spoluzakladateľ, Družstvo lekární, PharmINFO – partner
photo Jana Pavelková (1998)
Analýza vápnikových prúdov kontrahujúcich sa kardiomyocytov pomocou matematického modelovania; Školiteľ: Ivan Zahradník
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Oddelenie bunkovej kardiológie, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava, Slovenská republika
photo Katarína Štroffeková (1997)
Vzťah medzi vrátkovacím nábojom a koncentráciou vápnika v kostrovom svale; Školiteľ: Ivan Zahradník
Súčasné pracovisko: docent, Katedra Biofyziky, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika; Predtým: Assistant Professor, Utah State University, UT, USA (2004-2009);
Postdoctoral Fellow, Colorado State University, USA (1998-2003)