Bunkové kultúry

CO2 inkubátor (ESCO), laminárny box pre prácu v rizikovej triede 2 (ESCO), parný autokláv (IcanClav)     

Kontakt: RNDr. Michal Cagalinec, PhD.

Metóda krátkodobej kultivácie čerstvo izolovaných kardiomyocytov a kortikálnych neurónov a ich transfekcia pomocou:

  • Lipofectamine2000®
  • adenovírusov
DSC_1393_2 DSC_1105_1 DSC_1315_2 DSC_1381_1

Hlavným zameraním laboratória je štúdium organel a patofyziologických procesov v myocytoch a neurónoch s využitím fluorescenčných indikátorov a proteínov a následná detekcia fluorescencie v STED, konfokálnom a fluorescenčnom mikroskope.

Aby sme v myocytoch resp. neurónoch mohli exprimovať dané fluorescenčné proteíny, je nutné plazmidy kódujúce predmetné proteíny preniesť do cytoplazmy pomocou lipofekcie (Lipofectamine2000®) alebo adenovirálnou transfekciou.

Momentálne plánujeme exprimovať proteíny:

  • MitoKikumeGR1 – fotokonvertibilný proteín (zelená → červená) cielený do mitochondrií pre štúdium dynamiky a fúzie mitochondrií
  • Perceval – fluorescenčný FRET proteín (CFP-YFP) pre meranie pomeru ATP/ADPv cytoplazme myocytov
  • Chameleon D3cpv – fluorescenčný FRET proteín (CFP-YFP) pre meranie koncentrácie Ca2+ v cytoplazme, mitochondriách a ER/SR myocytov