Elektrónová mikroskopia

Transmisný elektrónový mikroskop JEM 1200 (Jeol), CCD kamera Dual Vision 300W (Gatan)     

Kontakt: RNDr. Marta Novotová, CSc.

electron-microscope

Transmisná elektrónová mikroskopia je využívaná na analýzu morfologických zmien cytoarchitektúry buniek živočíšnych tkanív, ako sú srdcové myocyty, neurálne bunky, na štúdium architektúry izolovaných myocytov a buniek tkanivových kultúr (endotelové a gliómové bunky) ako aj na štúdium bunkových frakcií (mikrozomálna frakcia, retikulárna a mitochondriálna frakcia, synaptozómy).

Elektrónový mikroskop je doplnený CCD kamerou a softvérom Gatan Digital Micrograph, čo umožňuje prenos obrazových dát a obrazovú úpravu elektrónovo-mikroskopických obrazov, pri ktorej je využívaný taktiež program Adobe Photoshop (Photoshop CS).

elektrónový mikrosnímok z pozdĺžnej oblasti srdcovej svalovej bunky elektrónový mikrosnímok z pozdĺžnej oblasti srdcovej svalovej bunky elektrónový mikrosnímok z pozdĺžnej oblasti srdcovej svalovej bunky elektrónový mikrosnímok z pozdĺžnej oblasti srdcovej svalovej bunky
elektrónový mikrosnímok z pozdĺžnej oblasti srdcovej svalovej bunky stereologická analýza povrchovej hustoty pomocou analýzy prienikov cykloíd cez membránu stereologická analýza povrchovej hustoty pomocou analýzy prienikov cykloíd cez membránu stereologická analýza povrchovej hustoty pomocou analýzy prienikov cykloíd cez membránu

Metódy využívané v elektrónovej mikroskopii

  • Fixácia pracujúceho srdca experimentálnych zvierat za pomoci perfúznej Langendorffovej aparatúry a spracovenie tkaniva pre elektrónovú mikroskopiu (izolácia papilárneho svalu a kúskov tkaniva z ľavej komory, fixácia, postfixácia, kontrastovanie, zalievanie do Durcupanu, polymerizácia).
  • Fixácia buniek tkanivových kultúr a bunkových frakcií a ich spracovanie pre elektrónovú mikroskopiu.
  • Príprava ultratenkých rezov pre elektrónovú mikroskopiu, kontrastovanie ultratenkých rezov.
  • Analýza ultraštruktúry buniek živočíšnych tkanív (srdcové bunky, neurálne bunky, bunky tkanivových kultúr) za pomoci elektrónového mikroskopu. Metodický prístup je zameraný na štúdium adaptačných ultraštrukturálnych zmien na úrovni buniek a bunkových organel.
  • Metóda korelačnej mikroskopie umožňujúca izolované kardiomyocyty charakterizované za pomoci konfokálneho mikroskopu kvantifikovať a charakterizovať za pomoci elektrónového mikroskopu.
  • Metóda obrazovej analýzy zameraná na definovenie zmien objemových a povrchových parametrov mikroštruktúr a zmien v interakcii vnútrobunkových organel. Na objektívnu kvantifikáciu vzťahov medzi bunkovými organelami sme vypracovali vlastnú stereologickú metódu – určovania prostredia organel. Využívame vlastný softvér Graphic Cell Analyzer autorov Parulek a Zahradnik, pracujúci na princípe stereologickej metódy vertikálnych rezov podľa Baddeleyho (Baddeley, Gundersen, Cruz-Orive, J Microsc. 142:259-76,1986).
elektrónový mikrosnímok z pozdĺžnej oblasti srdcovej svalovej bunky elektrónový mikrosnímok z pozdĺžnej oblasti srdcovej svalovej bunky elektrónový mikrosnímok z pozdĺžnej oblasti srdcovej svalovej bunky elektrónový mikrosnímok z pozdĺžnej oblasti srdcovej svalovej bunky