RNDr. Michal Cagalinec, PhD.


Životopis
Zoznam publikácii
photo
      ResearcherID       ResearcherID                  

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia

Kvalifikácia:

2000 Mgr., biomedicínska fyzika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (školiteľ: Prof. RNDr. Dusan Chorvat, DrSc.)
2002 RNDr., biomedicínska fyzika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (školiteľ: Prof. RNDr. Dusan Chorvat, DrSc.)
2006 PhD., biomedicínska fyzika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (školiteľ: Prof. RNDr. Dusan Chorvat, DrSc.)

Zručnosti:

biofyzikálny a technologický výskum, ktorý sa vzťahuje na bio- a eko-vedu: svetelná mikroskopia, fluorescenčná mikroskopia, fluorescenčná spektroskopia, konfokálna mikroskopia, zobrazovanie živých buniek, elektrónová mikroskopia, analýza obrazu a signálu, spracovanie obrazu, bunková a subbunková biológia, neurónové bunkové kultúry a DNA transfekcia, izolácia srdcových myocytov potkana a myši, skúsenosti s vedeckým písaním

Granty:

Zahraničné/medzinárodné granty:

image ERA-CVD_JTC2019-055
HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B (2020 – 2024)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

wave APVV-21-0473
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií (2022 – 2026)
vedúci projektu
image APVV-21-0443
Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca (2022 – 2026)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

image VEGA 2/0182/21
Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca (2021 – 2024)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.