RNDr. Marta Novotová, CSc.


Životopis
Zoznam publikácii
photo
      ResearcherID       ResearcherID                  

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, samostatný vedecký pracovník

Kvalifikácia:

1975 Mgr., biológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (školiteľ: MUDr. Daria Zacharová, CSc.)
1984 CSc., Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava (školiteľ: MUDr. Daria Zacharová, CSc.)
1989 RNDr., biológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Zručnosti:

svetelná mikroskopia, elektrónová mikroskopia, stereológia, morfometrická analýza bunkových štruktúr, imunocytochémia, perfúzia a fixácia tkanív, preparácia tkanív, príprava ultratenkých rezov

Granty:

Zahraničné/medzinárodné granty:

image ERA-CVD_JTC2019-055
HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B (2020 – 2024)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

wave APVV-21-0473
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií (2022 – 2026)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Michal Cagalinec
image APVV-21-0443
Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca (2022 – 2026)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

image VEGA 2/0182/21
Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca (2021 – 2024)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.