RNDr. Alexandra Zahradníková ml., PhD.


Životopis
Zoznam publikácii
photo
      ResearcherID                  

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, samostatný vedecký pracovník

Kvalifikácia:

1999 Mgr., Biológia, Živočíšna fyziológia a etológia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (školiteľ: RNDr. Karol Pachinger, CSc.)
2007 RNDr., Biológia, Živočíšna fyziológia a etológia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (školiteľ: RNDr. Marta Novotová, CSc.)
2010 PhD., Živočíšna fyziológia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (školiteľ: RNDr. Marta Novotová, CSc.)

Zručnosti:

  • Konfokálna mikroskopia (meranie dynamiky vnútrobunkového vápnika, farbenie pomocou protilátok, farbenie bunkových štruktúr)
  • Fyziológia bunky (izolácia potkaních a myších kardiomyocytov, izolácia neonatálnych potkaních kardiomyocytov a fibroblastov, patch-clamp)
  • Molekulárna biológia (extrakcia proteínov, DNA a RNA, PCR, qPCR, Western Blot, transformácia a kultivácia E. coli, transfekcia a kultivácia neonatálnych kardiomyocytov)
  • Operácie a diagnostika (minimálne invazívne podviazanie aorty u myší, ligácia LAD cievy u myší, implantácia telemetrického EKG zariadenia a telemetrické meranie EKG, meranie P-V slučiek pomocou kateterizácie u myší, echokardiografia u myší)
  • Práca s PC (Word, Excel, Access, Powerpoint, Adobe Photoshop, tvorba internetových stránok, programovanie v jazykoch Visual Basic, PHP, Javascript, Lab Talk, Origin C)

Granty:

Zahraničné/medzinárodné granty:

image ERA-CVD_JTC2019-055
HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B (2020 – 2024)
vedúci projektu

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image APVV-21-0443
Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca (2022 – 2026)
vedúci projektu
wave APVV-21-0473
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií (2022 – 2026)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Michal Cagalinec
image APVV-16-0452
PPIS – Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a
terapeutickým nástrojom
(2017-2021)
Vedúci projektu (ÚMB SAV): Vladimír Leksa
vedúci projektu za ÚMFG SAV

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

image VEGA 2/0182/21
Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca (2021 – 2024)
vedúci projektu