RNDr. Jana Pavelková, CSc.


Životopis
Zoznam publikácii
photo
      ResearcherID                  

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, vedecký pracovník

Kvalifikácia:

1986 Mgr., Biofyzika, Matematicko fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (školiteľ: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.)
1987 RNDr., Biofyzika, Univerzita Komenského, Bratislava
1998 CSc., Biofyzika, Slovenská akadémia vied, Bratislava (školiteľ: RNDr. Ivan Zahradník, CSc.)

Zručnosti:

programovanie v jazyku Basic, Fortran a čiastočne v jazyku C, PC programy (Microsoft Office, Origin, IonChannel, Fiji, EndNote), analýza experimentálnych dát, matematické modelovanie a simulácie

Granty:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

wave APVV-21-0473
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií (2022 – 2026)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Michal Cagalinec
image APVV-21-0443
Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca (2022 – 2026)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

image VEGA 2/0182/21
Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca (2021 – 2024)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.