RNDr. Ivan Zahradník, CSc.


Životopis
Zoznam publikácii
photo
      ResearcherID                  

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, samostatný vedecký pracovník

Kvalifikácia:

1973 Mgr., chémia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského , Bratislava (školiteľ: prof. Miroslav Urban, DrSc.)
1985 RNDr., fyzikálna chémia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského , Bratislava (školiteľ: akademik prof. MUDr. Jozef Zachar, DrSc.)
1985 CSc., biofyzika, Slovenská akadémia vied, Bratislava (školiteľ: akademik prof. MUDr. Jozef Zachar, DrSc.)
1989-91 PostDoc., Department of Physiology and Biophysics, UTMB, Galveston, TX, USA

Zručnosti:

metóda patch-clamp na celých bunkách, fyzikálna chémia, konfokálna mikroskopia, elekrtónová mikroskopia, pokročilá dátová analýza, matematické modelovanie a simulácie

Granty:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

wave APVV-21-0473
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií (2022 – 2026)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Michal Cagalinec
image APVV-21-0443
Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca (2022 – 2026)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

image VEGA 2/0182/21
Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca (2021 – 2024)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.