Mgr. Bogdan Iaparov


Životopis
Zoznam publikácii
photo
      ResearcherID                  

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, doktorand
Katedra biofyziky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika

Kvalifikácia:

2017 Bc: Fyzika, Department of Theoretical Physics, Institute of Natural Sciences and Mathematics, Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia (školiteľ: Alexander Moskvin, DrSc.)
Bakalárska práca: “Matematické modelovanie vrátkovania a vodivosti ryanodínového receptora pri rôznych teplotách”
2019 Mgr: Fyzika, Department of Theoretical and Mathematical Physics, Institute of Natural Sciences and Mathematics, Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia (školiteľ: Alexander Moskvin, DrSc.)
Diplomová práca: “Matematické modelovania vplyvu nerovnomerného rozloženia ryanodínových receptorov v diádach na amplitúdu zábleskov”

Zručnosti:

  • Počítačové zručnosti: GIMP, Inkscape, LaTeX
  • Programovacie jazyky: C++, Qt, Python, Javascript
  • Programovanie: paralelné programovanie v OpenMP a CUDA

Granty:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image APVV-21-0443
Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca (2022 – 2026)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

image VEGA 2/0182/21
Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca (2021 – 2024)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.