Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.


Životopis
Zoznam publikácii
photo
      ResearcherID                  

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, vedúci vedecký pracovník

Kvalifikácia:

1976 Ing., Fakulta chemickej technológie, STU, Bratislava (školiteľ: RNDr. Zuzana Biela, CSc.)
1982 CSc., Fakulta chemickej technológie, STU, Bratislava (školiteľ: prof. Ing. Jan Gazo, DrSc.)
1989-91 PostDoc., Department of Physiology and Biophysics, UTMB, Galveston, TX, USA
2010 DrSc., Slovenská akadémia vied

Zručnosti:

metóda patch-clamp na celých bunkách, planárne lipidové dvojvrstvy, konfokálna mikroskopia, záblesková fotolýza, pokročilá dátová analýza, matematické modelovanie a simulácie

Granty:

Zahraničné/medzinárodné granty:

image JRP/2019/836/RyRinHeart
RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia (2020 – 2022)
vedúci projektu

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image APVV-16-0452
PPIS – Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a
terapeutickým nástrojom
(2017-2021)
Vedúci projektu (ÚMB SAV): Vladimír Leksa
spoluriešiteľ; vedúci projektu za ÚMFG SAV: Alexandra Zahradníková, jr.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

wave VEGA 2/0121/19
Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami (2019 – 2021)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Michal Cagalinec