Mgr. Dávid Barok


Životopis
Zoznam publikácii
photo

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, doktorand
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Bratislava, Slovenská republika

Kvalifikácia:

2018 Bc: Biochémia, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovenská republika (školiteľka: Mgr. Simona Kureková, PhD.)
Bakalárska práca: “Morfologické zmeny na úrovni bunky nastávajúce pri Wolfrámovom syndróme”
2020 Mgr: Živočíšna fyziológia a etológia, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovenská republika (školiteľka: RNDr. Michal Cagalinec, PhD.)
Diplomová práca: “Ultraštrukturálne zmeny kardiomyocytov pri Wolframovom syndróme sledované pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie”

Zručnosti:

  • Stereologická analýza
  • Základy transmisnej elektrónovej mikroskopie
  • Základy konfokálnej mikroskopie

Granty:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

wave VEGA 2/0121/19
Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami (2019 – 2022)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Michal Cagalinec