Mgr. Iuliia Baglaeva


Životopis
Zoznam publikácii
photo

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, doktorandka
Katedra biofyziky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika

Kvalifikácia:

2017 Bc: Fyzika, Department of Condensed Matter Physics and Nanoscale Systems, Institute of Natural Sciences and Mathematics, Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia (školiteľ: Nadezhda Selezneva, PhD.)
Bakalárska práca: “Úloha chalkogénov v tvorbe vlastností interkalovaného železa v dichalkogenide titánu Fe0.5TiS2-ySey”
2019 Mgr: Fyzika, Department of Condensed Matter Physics and Nanoscale Systems, Institute of Natural Sciences and Mathematics, Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia (školiteľ: Nadezhda Selezneva, PhD.)
Diplomová práca: “Fyzikálne vlastnosti a magnetický fázový diagram systému Fe0.5Ti(S,Se)”

Zručnosti:

  • Príprava látok syntézou v tuhej faze v kremenných ampulách
  • Röntgenová difrakcia, analýza štruktúry materiálov pomocou programu FullProf
  • Príprava vzoriek na meranie závislosti elektrického odporu od teploty
  • Analýza experimentálnych dát programom Origin
  • Konfokálna mikroskopia (meranie dynamiky vnútrobunkového vápnika)

Granty:

Zahraničné/medzinárodné granty:

image ERA-CVD_JTC2019-055
HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B (2020 – 2024)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

wave APVV-21-0473
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií (2022 – 2026)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Michal Cagalinec
image APVV-21-0443
Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca (2022 – 2026)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

wave VEGA 2/0147/23
Rozpoznanie úloh obezity, stravy a cukrovky pri rozvoji kardiomyopatie u samíc ZDF potkana (2023 – 2026)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Michal Cagalinec
image VEGA 2/0182/21
Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca (2021 – 2024)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková ml.