X. Slovenské biofyzikálne sympózium


Slovenská biofyzikálna spoločnosť
Ústav experimentálnej endokrinológie
Biomedicínskeho centra SAV, v.v.i.
organizujú v dňoch
3.5. – 5.5.2022

Milé kolegyne, milí kolegovia,

srdečne Vás pozývame na jubilejný X. ročník Sympózia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti, ktoré sa uskutoční v dňoch 3.-5.5.2022 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Tento ročník tradičného bianuálneho podujatia je organizovaný Slovenskou biofyzikálnou spoločnosťou (SKBS) v spolupráci s Biomedicínskym centrom SAV v Bratislave.

Hlavným poslaním sympózia je umožniť stretnutie biofyzikov zo Slovenska, poskytnúť priestor na prezentáciu najnovších výsledkov dosiahnutých v biofyzikálnom výskume, sprostredkovať posilnenie spolupráce medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti a prispieť k upevneniu a nadviazaniu kolegiálnych a priateľských vzťahov medzi členmi spoločnosti. V rámci podujatia budú ocenené najvýznamnejšie práce mladých výskumníkov do 35 rokov, ako aj celoživotné úsilie výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj a propagáciu biofyziky na Slovensku.

Konferencia je plánovaná prezenčnou formou, v prípade obmedzení spojených s pandemickými opatreniami bude zabezpečená možnosť online účasti.

Tešíme sa na Vašu účasť a na skoré stretnutie.

Ceny SKBS

Na sympóziu budú udelené ceny SKBS:

  1. Cena SKBS pre mladého vedca do 35 rokov za práce v odbore Biofyzika
    (vrátane Lekárskej biofyziky) v rokoch 2021, 2022
  2. Cena SKBS za prínos k rozvoju Biofyziky na Slovensku

Štatút cien je uvedený na stránke SKBS

Kontakt

RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
e-mail: michal.cagalinec@savba.sk
tel.: 02/ 322 95 040

Sponzori podujatia